Zachodniopomorskie

Województwo  zachodniopomorskie z racji swojego położenia i historii stanowi swoisty  europejski  tygiel,  silnie  nacechowany wielokulturowym dialogiem. Dla nas, mieszkańców  Pomorza Zachodniego,  jest to powód do dumy i jednocześnie kapitalna renta promocyjna. Geograficzne  położenie  Pomorza  Zachodniego,  jako  najdalej  wysuniętego  na północny  zachód  regionu  Polski,  sprzyja współcześnie  dobrosąsiedzkim  kontaktom z  Niemcami  i  Skandynawią.  Transformacja ustrojowa  naszego  kraju  wywołała  tu,  na pograniczu,  dynamiczny  transfer  doświadczeń związanych nie tylko z integracją europejską,  lecz  także  z  tworzeniem  nowych demokratycznych struktur i mechanizmów.  W ślad za tym przybrały na sile transfer wiedzy i doświadczeń związanych z rozwojem gospodarczym, ekologią, ochroną środowiska i rozwojem turystyki.